Доповідь, Оцінка та шляхи підвищення ефективності використання

25.09.2015

Доповідь: Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ФГУП Завод Пластмас

B; Федеральне агентство з освіти Російської Федерації

заст. директора ФГУП «Завод «Пластмас»»

ЗМІСТ
Введение……………………………………………………………………………..4
Розділ 1 Теоретичні основи аналізу ефективності використання необоротних активів……………………………………………………………
1.1 Економічна сутність і класифікація……………………………………6
1.2 Управління оновленням необоротних активів…………. …………… 13
1.3 Вибір методики аналізу ефективності використання необоротних активов……………………………………………………………………………….43
Глава 2 Аналіз та оцінка позаоборотними активами на ФГУП «Завод «Пластмас»»
2.1 Аналіз стану необоротних активів ФГУП «Завод«Пластмасс»»………………………………………………………………………..47
2.2 оцінка ефективності позаоборотних активів ФГУП «Завод «Пластмас»»……………………………………………………………………….60
Розділ 3 Рекомендації щодо покращення використання необоротних активів на підприємстві………………………………………………………………………….
3.1 Шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ФГУП «Завод «Пластмас»»……………………………………… …………. ….68
3.2 оцінка запропонованих заходів. ………………………………………….81
Заключение…………………………………………………………………………83
Список літератури……………………………………………………………….87

Вступ

В сучасних ринкових умовах необхідною умовою реалізації основної задачі підприємництва — отримання прибутку на інвестований капітал — є планування відтворення капіталу, яке охоплює стадії інвестування, виробництва, реалізації (обміну) і споживання.

Тому формування і використання різних грошових фондів для відшкодування витрат капіталу, його накопичення є проблемами сучасного управління.

Практична значимість обраної теми обумовлена тим, що незалежно від того, чи розділяється капітал підприємства на власний, позиковий, основний або оборотний, постійний або змінний, він знаходиться в процесі безперервного руху, приймаючи різні форми залежно від конкретної стадії кругообігу і вимагає ефективного управління.

Актуальність обраної теми визначена тим, що основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять багатоплановий і різносторонній вплив на фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Рішення про капіталовкладення життєво важливі, так як вони викликають витрати великих сум грошей і впливають на ведення справи протягом багатьох років.

З іншого боку, актуальним завданням будь-якого підприємства на сучасному етапі є підвищення його конкурентоспроможності. Це пов’язане з жорсткістю конкурентної боротьби й різким обмеженням ресурсів.

Об’єктом дослідження дипломної роботи є ТОВ «Хвиля», яка займається закупівлею для подальшого перепродажу харчових товарів.

Предметом дослідження є аналіз джерел відтворення основних засобів і інших внеоборотных активів.

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів управління основними фондами та іншими позаоборотними активами для підвищення ефективності роботи організації.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

Иследовать теоретичні основи аналізу ефективності використання необоротних активів

Вивчити методи управління оновленням необоротних активів

Вибір методики аналізу ефективності використання необоротних активів

проаналізувати і оцінити ефективність управління позаоборотними активами на ФГУП «Завод «Пластмас»»

розробити рекомендації щодо поліпшення використання необоротних активів на підприємстві

Теоретична і практична значимість роботи полягає в можливості використання результатів з метою підвищення ефективності управління позаоборотними активами. Матеріал дипломної роботи можна використовувати також у навчальної діяльності в процесі викладання економічних дисциплін.

Глава 1. Теоретичні основи аналізу ефективності використання необоротних активів.

1.1. Економічна сутність та класифікація

Необоротні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності та переносять на продукцію використану вартість частинами. В практиці обліку до них відносять майнові цінності (активи) всіх видів зі строком використання більше одного року і вартістю понад 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До складу необоротних активів підприємства входять такі їх види:

— основні засоби;

— нематеріальні активи;

— незавершені капітальні вкладення;

Короткий опис статті: завод пластмас >Доповідь: Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ФГУП Завод Пластмас (Банківська справа) читати онлайн або завантажити безкоштовно. >Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ФГУП Завод Пластмас, Доповідь, Банківська справа, скачати

Джерело: Доповідь — Оцінка і шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів ФГУП Завод Пластмас — Банківська справа

Також ви можете прочитати