Лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі ДЕ3330Ф1. Об

22.08.2015

Лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі ДЕ3330Ф1. Об’єкт дослідження — прес-форма для виготовлення кришки для банок (кришка легка)

Дипломний проект

1.4.Опис технологічного процесу

1.5.Основні параметри технологічного процесу

1.6.Технічна характеристика основного технологічного

обладнання

1.7.Технологічні розрахунки

1.7.1. Матеріальні розрахунки

1.7.2. Енергетичний баланс черв’ячної машини

1.7.3. Розрахунок геометричних параметрів і розмірів шнека

1.7.4. Розрахунок профілю шнека

1.7.5. Розрахунок основних параметрів оснащення

1.7.6. Розрахунок литниковой системи.

1.7.7. Визначення продуктивності литтєвий машини

1.7.8.Теплоенергетичні розрахунки

2.Патентні дослідження

3.Безпека проекту

3.1. Небезпечні виробничі фактори та заходи по

технічної безпеки

5. Автоматизація процесу

6.Економічна частина

6.1. Характеристика продукції, що випускається цехом

6.2. Аналіз собівартості готової продукції

7. Застосування ЕОМ в дипломному проекті

Висновок

Список використаних джерел

Сучасний стан економіки Росії обумовлює необхідність випереджаючого розвитку прогресивних сфер промислового виробництва, що забезпечують прискорення науково-технічного прогресу і підвищення ефективності у всіх секторах суспільного виробництва. Однією з таких сфер є виробництво пластмас і синтетичних смол. За обсягом товарної продукції виробництво пластмас і синтетичних смол разом з переробкою пластмас у вироби в даний час займає близько 20% загального обсягу хімічної індустрії Росії, а самих полімерів — 8,5% [1]. Аналіз фактичного споживання та перспектив розвитку пластмас і синтетичних смол, отриманих з використанням балансових ним розрахунків у ВАТ «НИИТЭХИМ», представлений в таблиці 1.

Ємність ринку пластмас і синтетичних смол в 2006 р. відносно 2005 р. збільшилася на 22,4%. У 2010 р. Обсяг ринку пластмас збільшиться в порівнянні з 2005 р. на 74,2%, в 2015 р. — в 2,4 рази.

Пластмаси є складовою частиною ринку товарів промислового призначення, який характеризується обмеженим числом виробників самих полімерів і великого числа споживачів, що займаються переробкою цих матеріалів. Однак на сьогоднішній день для сфери виробництва пластмас і синтетичних смол, а також переробників вихідної сировини характерний ряд системних проблем розвитку та факторів, що стримують стабільне її функціонування [2]. Перспективність розвитку ринку і виробництва пластмас і синтетичних смол в Російській Федерації обумовлена наявністю сировинних, енергетичних і трудових ресурсів і важливістю вирішення завдань із забезпечення необхідного рівня економічної безпеки країни, підвищення обсягів продукції високого ступеня переробки нафтогазової сировини, зайнятості працездатного населення. Велика значимість пластмас і синтетичних смол, зростаючий попит на готові вироби з полімерних матеріалів з боку найважливіших споживачів — будівництва, промислового виробництва, транспорту і зв’язку, сільського господарства, медицини та ін. а також системні проблеми розвитку полімерного комплексу послужили підставою для серйозного аналізу його стану. Найбільш ефективним механізмом та інструментом управління сферою виробництва пластмас і синтетичних смол в сучасних умовах ринкової економіки виступає розробка комплексної стратегії її розвитку, вдосконалення механізмів її реалізації забезпечує інвестиційну привабливість підприємств даної сфери промислового виробництва, підвищує їх конкурентоспроможність і стимулює стійке економічне зростання.

Аналізу окремих аспектів функціонування російських підприємств хімічного комплексу на різних рівнях управління (в тому числі, виробників пластмас і синтетичних смол) присвятили свої роботи О. Б. Брагінський, Е. С. Савінський, В. О. Кричевський, Е. П. Щукін, В. о. Коршак, А. Р. Гранберга, Н. В. Шнипер, Ст. Л. Клименко, М. Л. Колесов, В. А. Садчиков, П. П. Табурчак, Н.П. Федоренко, В. о. Авілова, М. Р. Васильєв, В. М. Тумин, З. В. Вдовенко, С. Ю. Ягудін та ін. Разом з тим при всій значимості проведених досліджень, багато питань, пов’язані з конкретними аспектами розробки стратегії розвитку стосовно до сфери промислового виробництва, переробки полімерів залишаються недостатньо дослідженими, що особливо актуально в даний час.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ

1. Брезгіна К. В. Протекціоністські заходи щодо російських

хімічних товарів (Конференція молодих вчених і спеціалістів ВАТ «НИИТЭХИМ» «Проблеми розвитку хімічної і нафтохімічної промисловості Росії», тези доповідей, 2003 р.

www.mitht.ru/files/21212008/061107.pdf

3. Шембель Збірник задач і проблемних ситуацій при

переробки полімерних матеріалів: Навчальний посібник для

технікумів. Л. Хімія, 1990 — 272 с.

www.e-plastic.ru

www.polymerbranch.com

bars2.com/

7. Технічний опис ТО 2293-002-12261585-2000

www.barvinsky.ru/journal/2001/ar_2001_5_Abramov.htm

9. Технологічний регламент виробництва продукції на підприємстві «Фірма «Бриг». — М. ПІО ОБТ. 1999. — 18 с.

Короткий опис статті: лиття пластмас

Джерело: Лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі ДЕ3330Ф1. Об’єкт дослідження — прес-форма для виготовлення кришки для банок (кришка легка)

Також ви можете прочитати